Дарете на организацията


За ваше улеснение сме интегрирали опцията за дарения през защитената система за разплащания PayPal. Може да дарите сума по ваш избор чрез директен дебит от кредитна или дебитна карта. Имайте предвид, че заявената сума за дарение е в евро €. PayPal ще обмени заявената сума в евро  без значение от каква валута извършвате плащането

Дарителска информация

Terms

Дарение общо: 5,00€

ОБЩИЯТ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

(General Data Protection Regulation - GDPR )

GDPR

GDPR е закон за защита на данните на Европейския съюз. Той е предназначен да предоставя на лицата по-голям контрол върху личните им данни и налага нови задължения на организациите, които събират обработват или анализират такива данни. Това е Регламент
(EС) – 2016/679 , приет от Европейския съюз, който се прилага пряко в България. Тъй като един от основните принципи на тази правна рамка е прозрачността, ние сме изготвили настоящия документ, чрез който искаме да ви уведомим за начина, по който събираме, използваме, предаваме и защитаваме Вашите лични данни, когато Вие взаимодействате с нас във връзка с продукти и услуги, включително чрез нашия уебсайт.
Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика за поверителност, за да отразяваме всички изменения на начина, по който обработваме личните ви данни или измененията на вашите законови изисквания. В случай на такива изменения, ние публикуваме изменената версия на Политиката за поверителност на нашия уебсайт и поради това, любезно ви молим периодично да проверявате съдържанието ѝ.

КОИ СМЕ НИЕ И КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ?
“Заедно за Чепеларе”  е гражданско сдружение, регистрирано по закона за юридическите лица с нестопанска цел, със адрес на регистрация: област Смолян, община Чепеларе
гр. Чепеларе  ПК. 4850 , ул. “Васил Дечев” No 24
,регистрационен номер ЕИК/ПИК 205633691. Организацията е със статут на юридическо лице с нестопанска цел, опериращо с лични данни и като такова следва да предостави информация на своите клиенти (потребители) относно регламента за защитата на данните (GDPR). Сдружението “Заедно за Чепеларе” (наричано по долу за кратко администратора, Ние, Нас или Нашите) профилира, обработва и съхранява лични данни само и единствено за осъществяване на целите упоменати в настоящите общи условия за поверителност. За въпроси относно политиката за защитата на личните ви данни може да се свързвате с нас по всяко време чрез всички упоменати възможности в раздела КОНТАКТИ.

КАК СЪБИРАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Като цяло събираме Вашите лични данни директно от Вас, така че Вие решавате какъв вид информация да ни предоставите. Основният начин, по който получаваме лични данни от Вас е чрез попълване на формуляр за връзка или друг вид формуляр през, който осъществявате достъп до предоставените услуги на нашият сайт. Освен това е възможно да изискаме от Вас и други начини на достъп до ваши лични данни, като напр. телефонни обаждания, e-mail кореспонденции и т.н. Администратора се ангажира да обработва, съхранява и опазва всички лични данни съобразно настоящия регламент на ЕС и неприкосновеността им, на всеки потребител ползващ услугите на “Заедно за Чепеларе”. Лични данни събирани и обработвани от администратора са както следва:

 • Имена на потребител/и.
 • Адрес/и за доставка или кореспонденция.
 • Телефонен номер.
 • Имейл адрес.
 • IP адрес.

Участници във форуми и събития на Сдружение “Заедно за Чепеларе”:

 • Данни за физическа идентичност (име, фамилия, рождена дата), данни за контакт (телефон, имейл), данни за професионална заетост (професия, работно място или организация, към която лицето принадлежи, роля и отговорности), възпроизвеждане на образ със снимка.

КАКВИ СА ЦЕЛИТЕ И ОСНОВАНИЯТА НА ОБРАБОТВАНЕТО?

Ние ще използваме Вашите лични данни за следните цели: Предоставяне на услуги от

“Заедно за Чепеларе”   във Ваша полза.

Тази обща цел може да включва, при необходимост, следното:

 • Създаване и управление на профил в платформата (сайта) – https://zachepelare.com, обработване на поръчки, включващо приемане, валидиране, експедиране и фактуриране на същите.
 • Разрешаване на проблеми, свързани с анулирания на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчките, закупените стоки или услуги.
 • Кореспонденция с Вас, свързана с участието Ви в текущата дейност на Сдружението.
 • За периодично изпращане на актуална информация за дейностите (бюлетин/нюзлетър) на Сдружението.
 • С цел популяризиране и подобряване на дейностите на Сдружението, включително провеждане на проучвания и други анкети.
 • Изпълнение, отчитане и контрол на дейностите на Сдружението за постигане на неговите цели съобразно Устава.
 • Във връзка с членството в Сдружението.
 • Подбор и участие на лицата в инициативи и проекти на Сдружението, отчитане на тяхното изпълнение и популяризиране.
 • За целите на нашата финансово-счетоводна дейност и данъчно отчитане.
 • За целите на архивирането и статистиката, както и за осъществяване на обратна връзка с Вас.
 • За осъществяване на покупко-продажбата на избран продукт/и.
 • За осъществяване на обратна връзка породена от съответната покупко-продажба.
 • За по-лесно идентифициране на отделните клиенти (потребители) на нашите услуги.
 • За архивиране с цел одити и анализи на гореупоменатите услуги и отношения.

Обработването на Вашите данни за тези цели в повечето случаи е необходимо за сключването и изпълнението на договор между “Заедно за Чепеларе”   и Вас. Освен това, за изпълнението на тези цели се изисква обработване съгласно приложимото законодателство, включително данъчното и счетоводното законодателство.

ЗАЩИТА НА НАШИТЕ ЗАКОННИ ИНТЕРЕСИ.

Възможно е да има случаи, в които ние използваме или предаваме информация, за да защитим правата си и търговската си дейност. Те могат да включват:

 • Мерки за защита на уебсайта и потребителите на сайта https://zachepelare.com срещу кибератаки.
 • Мерки за предотвратяване и откриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентни публични органи.
 • Мерки за управление на различни други рискове. Главната причина за тези видове обработване са нашите законни интереси, свързани със защитата на търговската и обществената ни дейност като се прави уговорка, че ние гарантираме, че всички предприемани от нас мерки гарантират баланс между нашите интереси и Вашите основни права и свободи. Освен това, в някои случаи, обработването от наша страна се базира на законови разпоредби като задължението за защита на стоките, услугите и стойностите, предвидено от приложимото законодателство в тази връзка.

КОЛКО ВРЕМЕ ПАЗИМ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Администратора няма политика на дългосрочно съхранение на лични данни. Рамките и сроковете на обработка и съхранението им са оптимизирани до минимум. По правило, ние съхраняваме Вашите лични данни докато приключат договорните ни отношения описани в съответният договор или друг вид отношения между Вас и нашите услуги.

Критерии за определяне на сроковете и  продължителността на съхранение

 • В случай, че целта за тяхното събиране не може да бъде постигната, данните се заличават в 30-дневен срок.
 • В останалите случаи предоставените лични данни ще се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на целите, за които са събрани и е възможна проверка за тяхната точност, както и поддържане в актуален вид, inter alia, съществуване на членствени правоотношения, участие в инициатива или проект и др.
 • Всяка информация, която е изчерпала основанието и целите за обработката си ще се заличава, след направената за това преценка в процеса на ежегодна инвентаризация и решение на Управителния съвет на Сдружението, но не по-рано от решението на Общото събрание за приемане на годишните отчети за дейността за съответната година.
 • Обработването може да продължи, ако е налице задължение за по-продължително съхраняване в съответствие с приложимото законодателство, което може да бъде и за срок до 5 години, според вида на данните, законовото задължение за тяхното съхраняване или предвидени възможности за упражняване на правни претенции. В тези случаи Администраторът ограничава тяхното обработване в бъдеще, включително чрез архивиране или временно преместване в друга система за обработване, като те се обработват само за целта, която препятства заличаването.
 • Обработването може да продължи и за други цели, различни от тези, за които първоначално са били събрани личните данни, ако това е съвместимо с първоначалната цел или се извършва въз основа на Вашето предварително, изрично и конкретно съгласие.
 • Когато обработката се основава на съгласие, същото може да бъде оттеглено във всеки момент, чрез писмено заявление отправено до Сдружение “Заедно за Чепеларе” на хартиен или електронен носител, включително чрез он-лайн форма за контакт на web-сайта. Оттеглянето на съгласието не прави предшестваща обработка незаконосъобразна.
 • Данни за електронни адреси, предоставени конкретно за целите на комуникацията и получаване на бюлетин/ нюзлетър, се обработват до изрично оттегляне на съгласието Ви за този тип обработка, изразено чрез натискане на активен бутон, инкорпориран в получаваните електронни съобщения.
 • При оттегляне на съгласието за обработка на данни част от дейностите и комуникационните материали на Сдружение “Заедно за Чепеларе” могат да станат недостъпни за Вас, доколкото предоставянето им в конкретния случай изисква разкриване на самоличността и данните за контакт.

Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация или данни и ние ще отговорим на това искане като запазим определена информация, дори и след приключване на договорни отношения, когато приложимото законодателство или законни интереси го налагат.

НА КОГО ИЗПРАЩАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

В зависимост от случая, можем да предаваме или даваме достъп до някои от Вашите лични данни на следните категории получатели:

 • Доставчици на куриерски услуги.
 • Доставчици на платежни/ банкови услуги.
 • Доставчици на маркетингови/ телемаркетингови услуги.
 • Доставчици на услуги, свързани с пазарни изследвания.
 • Доставчици на ИТ услуги.
 • Други компании, с които ние можем да разработваме съвместни програми за продаване на пазара на нашите стоки и услуги.
 • Ако сме задължени по закон, или ако това е необходимо за защита на законните ни интереси, можем да разкриваме определени лични данни и на публични органи.
 • За изпълнение на нашите задължения като доставка на медийни продукти, организиране на мероприятия (обучения, семинари, конференции и др. събития).
 • Изпълнение на проекти и предоставяне на информация за текущата дейност на Сдружението.
 • Пощенски услуги.
 • Хотели, в които правим резервации за нощувки при провеждане на обучения и събития.
 • Партньори (напр. при съвместно организиране на конференции, когато се изисква достъп до обекти с определено ниво на сигурност.
 • Софтуерни и IT компании и специалисти, които поддържат информационните ни системи и ни съдействат във съхранението на Вашите лични данни.
 • Юрисконсулти, адвокати, доколкото тази информация е необходима за изпълнението на техните задължения, възложени с договор.
 • Нашите доброволци, доколкото тази информация е необходима за изпълнението на възложените им функции.
 • Предоставянето на данните е в рамките на Република България, Европейски съюз и Европейското икономическо пространство, доколкото това е необходимо за изпълнение на нашите поети задължения и дейности съобразно целите в Устава.

Предоставянето на данни на нашите партньори е необходимо, за да можем да ви доставим услугите, които сте заявили, както и за да подобрим функционирането на нашата интернет страница. Администратора не предоставя лични данни, освен в случаите когато:е получил съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Никога няма да продадем Вашата информация на трети лица или да я използваме за цели, за които не сме ви уведомили и не сте ни дали предварително съгласие. Гарантираме, че достъпът до Вашите данни от частноправни субекти-трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и поверителността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях

ЛИЧНИ ДАННИ НА ДЕЦА.

Ние не събираме преднамерено лична информация от деца без потвърждаващо съгласие на родителите. Ако разберем, че сме събрали всякаква лична информация от дете на възраст под 16 години без потвърдено съгласие от страна на родителите, ще го изтрием от нашата база данни възможно най-бързо. Ако смятате, че е възможно да сме събрали информация от непълнолетно дете, моля, свържете се с нас чрез всички упоменати възможности в раздела КОНТАКТИ.

КАК ЗАЩИТАВАМЕ СИГУРНОСТТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни като прилагаме подходящи технически и организационни мерки при съблюдаване на промишлените стандарти. Съхраняваме Вашите данни на сигурни сървъри като използваме най-новите алгоритми за криптиране и гарантираме съхранението на резервни копия. “Заедно за Чепеларе”   чрез сайта https://zachepelare.com използва едни от най-сигурните и защитени ресурси за администриране, обработка и защита на данни. Ние използваме т.н. TLS (Transfer Protocol Secure), SSL (Secure Sockets Layer) сертификат – криптографски протокол за връзка клиент-сървър, използван за пренасяне на информация в интернет. WEB сайтове, които работят с такъв протокол имат защита (префикс) https вместо стандартния http. Или казано по-разбираемо използваме криптирана (защитена) връзка между въведените от ваша страна данни и мястото (сървъра), където я съхраняваме. Криптирането, което позволява връзката да бъде защитена, представлява сложен математически процес. Чрез него цялата информация се криптира и декриптира от клиента и сървъра. По този начин ние от “Заедно за Чепеларе”   се ангажираме, че ще подсигурим всеки наш клиент, член или потребител и предоставените ни лични данни в пълна изрядност чрез напълно защитена и прилежно водена уеб документация. Администратора се грижи и използва всичкият си наличен ресурс за съхранението и опазването на всички лични данни без значение от срока им на съхранение.

СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ.

Боравенето с лични данни става след изричното съгласие на клиента (потребителя) ,това се осъществява след като клиента (потребителя) се съгласи с настоящите общи условия и маркира съответната отметка преди да продължи с въвеждането на своите данни и осъществяването на съответната поръчка или услуга. В случай, че клиента не желае да въведе своите данни и съответно не се съгласи с настоящите общи условия, то по-нататъшното продължаване на всякакъв вид договорни отношения и въвеждане на данни стават невъзможни. Администратора си запазва правото да съхрани копие от потвърждението на извършените покупко-продажба, договор или друг вид услуги, като доказателство, че клиента (потребителя) се е съгласил с настоящите общи условия и обработка на лични данни, в случай на възникнали в последствие спорове.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ СЪГЛАСНО GDPR

Поверителност на личните данни, лицата имат право:

 • Да осъществяват достъп и да експортират личните си данни;
 • Да коригират грешки в личните си данни;
 • Да възразява срещу обработката на личните си данни.
 • Да изискат изтриването (заличаването) на предоставените лични данни.

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА?

Общият регламент относно защитата на данните признава редица права във връзка с Вашите лични данни. Можете да поискате достъп до Вашите данни, корекцията на грешки в нашите файлове, и/или да повдигате възражения по отношение на обработването на Вашите лични данни. Можете също така да упражните правото си на подаване на жалба пред компетентния надзорен орган или до съда. В зависимост от случая, вие можете също така да разполагате с правото да поискате изтриване на Вашите лични данни, правото на ограничаване на обработването на Вашите данни и правото на преносимост на данните.

ДОСТЪП.

Можете да ни помолите:

 • Да потвърдим, че ние обработваме Вашите лични данни.
 • Да предоставим копие от тези данни
 • Да ви предоставим информация относно Вашите лични данни, като например данните, които ние имаме, как ги използваме, на кого ги разкриваме, дали ги предаваме в чужбина и как ги предпазваме, колко дълго ги пазим, какви права имате, как можете да подадете жалба, къде сме придобили Вашите данни, доколкото информацията вече не ви е била предоставена посредством това известие.

ПОПРАВЯНЕ.

Можете да поискате от нас да поправим или допълним Ваши неточни или непълни лични данни. Възможно е ние да се опитаме да удостоверим неточността на данните, преди да ги коригираме.

ИЗТРИВАНЕ НА ДАННИ.

Имате правото при желание да изискате тотално (пълно) заличаване на всички ваши лични данни от базата ни с данни, включително име, имейл и всяка друга предоставена ни информация от предишни покупко-продажби, кореспонденции и/или взаимоотношения посредством нашия сайт и въведени данни от Вас. В този случай администратора се ангажира да заличи всички данни предоставени ни от вас ,включително имейли, кореспонденции и останалите данни от нашите регистри свързани с Вас. Вие можете да ни помолите да изтрием Вашите лични данни, но единствено ако:

 • Те вече не са необходими за целите, за които са били събрани.
 • Упражнявате законно право на възражение или те са били незаконно обработвани; или е налице правно задължение в тази връзка. Ние нямаме задължението да уважим Вашето искане за изтриване на личните ви данни, ако обработването им се изисква за да се изпълни законово задължение или за да се установи, упражни или защити правна претенция. Моля, имайте предвид, че преди да упражните това право, вие трябва да запазите всички документи, свързани с направените поръчки или ползвани услуги от нас, независимо дали фактурирането е било извършено към Вас или към друго физическо или юридическо лице (като фактури, удостоверения за гаранция и др. документи). Ако не направите това преди да упражните правото си на изтриване, ще изгубите всички тези документи и ние няма да може да ви ги предоставим, в зависимост от случая, тъй като процесът на изтриване на данни и изтриването на всички документи, свързани с него, е необратим процес.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ДАННИ.

Можете да ни помолите да ограничим обработването на Вашите лични данни, но единствено ако:

 • Тяхната точност се оспорва , за да имаме възможност да удостоверим тяхната точност.
 • Те вече не са необходими за целите, за които са били събрани, но ние все още имаме нужда да установим, упражним или защитим правна претенция.
 • Вие вече сте упражнили правото на възражение и проверявате дали доминирането на нашите права все още е налице. Ние можем да продължим да използваме Вашите лични данни в резултат на искане за ограничение, ако имаме Вашето съгласие, за да се установи, упражни или защити правна претенция или за да се защитят правата на “Заедно за Чепеларе” или на друго физическо или юридическо лице.

ПРЕНОСИМОСТ НА ДАННИТЕ.

Можете да ни помолите да предоставим Вашите лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или можете да поискате те да бъдат директно „пренесени“ към друг оператор на данни, но единствено ако:

 • Обработването се основава на Вашето съгласие или на сключването на договор с Вас.
 • Обработването се извършва с автоматично средство.

ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ.

Можете да възразите по всяко време поради причини, свързани с Вашата конкретна ситуация, срещу обработването на Вашите лични данни, основано на нашите законни интереси, ако считате че Вашите основни права и свободи доминират над тези интереси. Освен това можете да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите данни за целите на директния маркетинг (включително създаване на профили) без да посочвате каквато и да било причина, като в този случай обработването ще бъде прекратено при първа възможност.

ОТГОВОРНОСТИ.

Във връзка с влизането в сила на Европейските правила за защита на личните данни, от “Заедно за Чепеларе” предприехме детайлен анализ и одит на всички наши процеси, свързани с обработване на лични данни. В рамките на този анализ ние проверяваме партньорите си, ревизираме процедурите си и правилата си, обучаваме служителите си, използваме опитни консултанти по информационна сигурност, за да гарантираме спазването на най-високи стандарти за поверителност и сигурност на вашите данни. Администратора “Заедно за Чепеларе” чрез https://zachepelare.com се ангажира да спазва стриктно своите задължения съгласно общият регламент относно защитата на данните (General Data Protection Regulation). Сайта https://zachepelare.com се администрира от оторизирани лица в пълно познание на така действащите разпоредби за защита на личните данни влизащи в сила от 25 май 2018 г. Повече за Европейски регламент за защита на личните данни EU GDPR – ТУК